หน้าที่ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘
ลำดับที่ ชื่อ
๑๐๘๑ นางสาวโสภิต ตุ้ยวงศ์ษา
๑๐๘๒ นายสุรเชษฐ์ นาคำ
๑๐๘๓ ขอให้ท่านเสด็จสู่สวรรคาลัย
๑๐๘๔ ขอให้พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัย
๑๐๘๕ นางอรพรรณ พรหมภิมาน
๑๐๘๖ นายสุวิชัย พรหมภิมาน
๑๐๘๗ นางทรัพย์ ทองคำขาว
๑๐๘๘ นายวันชัย แสงผ฿้ง
๑๐๘๙ นางสาวอำพร บุญจ้อย
๑๐๙๐ นางอิน ตาเเว่น
๑๐๙๑ นายใส่ ตาแว่น
๑๐๙๒ นายชวลิต บุญจ้อย
๑๐๙๓ นางสาวณัฏฐธิดา ช่วยบ้าน
๑๐๙๔ นายทักษิณ นางแล
๑๐๙๕ นายณัชพล ดวงตา
๑๐๙๖ เด็กหญิงสุทธิพร สังวาล
๑๐๙๗ เด็กหญิงชมพู่ แสงวรรณ
๑๐๙๘ เด็กชายอนุชิต วัตสิ
๑๐๙๙ เสาวรีย์ นพรตัน์
๑๑๐๐ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๘ กำแพงเพชร
๑๑๐๑ นางสาวอาภากร เอมโอฐ
๑๑๐๒ ครอบครัว เอมโอฐ ทุกคน
๑๑๐๓ นางสาวกนกวรรณ ค้างคีรี
๑๑๐๔ นางาสาวอาทิตติยา หงษ์เวียงจันทร์
๑๑๐๕ รักชนก ภาระชะ
๑๑๐๖ นายเชาวลิต เฉียบแหลม
๑๑๐๗ นางจรรยา ภู่ทอง
๑๑๐๘ เกรียงไกร แซ่เอี๊ย
๑๑๐๙ นางสาวดุษฎี ค้าคล่อง
๑๑๑๐ นางพรรณี ปรางค์ศรีทอง
๑๑๑๑ นางจุไรรัตน์ ยอดกัลยารัตน์
๑๑๑๒ นายวิริยะ หริตวร พร้อมด้วยครอบครัว
๑๑๑๓ นางมยุเรศ และครอบครัวเขียวสนั่น
๑๑๑๔ นาย วิชาญ. / หัวหน้า ร.ป.ภ แทคการ์ด. T.P พัสดุภัณฑ์ไทย ถนนหลวงเพ่ง. ทับยาว. ลาดกระบัง
๑๑๑๕ ทีม ร.ป.ภ แทคการ์ด คุณ วิชาญ /อดิศร/วรากร/สถาพร ทุกนาย สามัคคี หน่วยงาน T.P. พัสดุภัณฑ์ไทย. หลวงเพ่ง. ทับยาว ลาดกระบัง.