หน้าที่ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘
ลำดับที่ ชื่อ
๙๒๑ นายสมศักดิ์ กระต่ายทอง
๙๒๒ ส ท.บุญลือ สุทธาวาส
๙๒๓ นางลำดวน กระต่ายทอง
๙๒๔ นายดุสิต กระต่ายทอง
๙๒๕ นายสันติภาพ กระต่ายทอง
๙๒๖ นายวิทยา ใจบาน
๙๒๗ นายโชติวิทย์ เอี่ยมจุฑาวงศ์
๙๒๘ นายบุญทัน วันชุรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชร
๙๒๙ นายอสิ จันทร์สละ
๙๓๐ นายสุปราง ทองคุ้ม
๙๓๑ นายอำนาจ เฮงสิ
๙๓๒ นายนิมิตร เทียนชัย
๙๓๓ นางชนิสรา เทียนชัย
๙๓๔ นายสุร​วัฏ​ กิตติ​วงศ​ธร​
๙๓๕ นางกัญ​มณฑ์​ กิตติ​วงศ​ธร​
๙๓๖ นางจิณัฏฐา มณฑามณี
๙๓๗ นายนฤดล ยานปิน และครอบครัว
๙๓๘ นางสุนันทา พัฒนศักดิ์ภิญโญ
๙๓๙ นางแก้วใจ ยาวิชัย
๙๔๐ จิตรดา ชนะนิธิธรรม
๙๔๑ นางปัณฑิกา กนกสิงห์
๙๔๒ นายบุญเชิด สถาพร
๙๔๓ นางนิตยา อินทมาตย์
๙๔๔ นายวสันต์ ฤทธิเดช
๙๔๕ นายปิยวิทย์ ขำอิง
๙๔๖ นสณัฐมน วงค์ปินตา
๙๔๗ นางสาวณัฐพร โพธิ์งาม
๙๔๘ นายธำรง ชื่นศรีวิโรจน์และครอบครัว
๙๔๙ นายใสว สิงหพันธุ์
๙๕๐ นายสุร​วัฏ​ กิตติ​วงศ​ธร​
๙๕๑ นายอสนี บัวนิล และครอบครัว
๙๕๒ นายพิเชษฐ์ เลิศลภ และครอบคร้ว
๙๕๓ นางอินธการย์ อัครเกตุสวัสดิ์ พร้อมครอบครัว
๙๕๔ นางธัญยพร เกิดกอง
๙๕๕ นางสุวรรณา จันทเสน
๙๕๖ นายนัน จีนทวี
๙๕๗ นางเสาว์รัตน์ อินทร์แก้ว
๙๕๘ นายเลิศสกุล นาเจริญ
๙๕๙ นายสมนึก อินต๊ะ
๙๖๐ นางสาวณฐากูร แพ่งพิบูลย์