หน้าที่ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘
ลำดับที่ ชื่อ
๘๔๑ นายสายัน ณ ลำปาง
๘๔๒ นางคำผา คุปตะสิน
๘๔๓ นายเอกราช ศิลาพันธุ์
๘๔๔ นางสาวธีรารัตน์ หมวกทอง
๘๔๕ นางสาวชุติมา จันทรังษี
๘๔๖ นางสาวนิตยา สุขอยู่
๘๔๗ นางสาวนันทิวา. สักกายะกรมงคล
๘๔๘ นางสาวอุไรพร. สักกายะกรมงคล
๘๔๙ นางสาวจงดี สักกายะกรมงคล
๘๕๐ นางศิริกุล จันทร์ไทย และครอบครัว
๘๕๑ นางอาทิตยา นิพนต์ และครอบครัว
๘๕๒ นางสาววราภรณ์ สร้อยระย้า และครอบครัว
๘๕๓ นายมงคล แก้วนะเนตร และครอบครัว
๘๕๔ นายธีรวัฒน์ อันประนิตย์
๘๕๕ วัฒนาวดี ดิษกร
๘๕๖ นางสาวอนัญชนา นินสว่าง
๘๕๗ นางสาวชื่นใจ โตเปาะ
๘๕๘ นางสาวเมตตา มั่นเหมาะ
๘๕๙ นางสาวมนัส สิงหเดช ปลัดอำเภอปางศิลาทอง
๘๖๐ นายวิชิต สุริสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองสะพานช้าง
๘๖๑ นายเสกสรรค์ ประคองทรพัย์
๘๖๒ นางชุมพร นานานพนันท์ ครูโรงเรียนบ้านคลองสะพานช้าง
๘๖๓ นางอุไร ชูโตศรี ครูโรงเรียนบ้านคลองสะพานช้าง
๘๖๔ นายสมชาย เมืองสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านส่องตาแล
๘๖๕ นางสาวเสาวรส เฟสูงเนิน ครูโรงเรียนบ้านส่องตาแล
๘๖๖ นายเกรียงไกร วงษ์มณี
๘๖๗ นายทวาย วงษ์มณี
๘๖๘ นางสุนทร วงษ์มณี
๘๖๙ นางสาวชลธิชา คำประคอง
๘๗๐ นางสาวประสพพร กระมล
๘๗๑ เด็กชายเพ็ชรไพวรรณ แสนยินดี
๘๗๒ เด็กชายจตุรวิทย์ อุ่นแอ
๘๗๓ เด็กชายปิยะ อัศจรรย์
๘๗๔ เด็กหญิงกวินตรา สินันต๊ะ
๘๗๕ เด็กหญิงเขมณี นาคมา
๘๗๖ เด็กหญิงทิพยาภรณ์ มุกดา
๘๗๗ เด็กหญิงชมพูนุช อรรคราช
๘๗๘ เด็กหญิงปรารถนา ดอกไม้
๘๗๙ เด็กหญิงปวรวรรณ อิ่มโอชา
๘๘๐ นายอนนท์ บุญถึง