หน้าที่ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘
ลำดับที่ ชื่อ
๗๖๑ เด็กหญิงญพิภา สโรบุตร
๗๖๒ เด็กหญิงพัชราภรณ์ ทองนุช
๗๖๓ เด็กชายจรัสรวี สิริภัทรศักดิ์
๗๖๔ เด็กชายพีรพัฒน์ พระพล
๗๖๕ เด็กชายณรัณ สุกจันดี
๗๖๖ เด็กชายนพวัชร ศรีเดช
๗๖๗ เด็กชายวรท เอกปัจชา
๗๖๘ เด็กชายกิตติภัทร มากวงษ์
๗๖๙ เด็กชายวันวาชัย ทองคงอ่วม
๗๗๐ นายปรมัย เผือกเหลือง
๗๗๑ นางธิดารัตน์ เผือกเหลือง
๗๗๒ นายสิทธิชัย ทาเทพ
๗๗๓ เด็กหญิงชนกกันต์-เด็กหญิงชนกนันท์ นายศุภชัย-น.ส.หนึ่งฤทัย รักชาติ
๗๗๔ นายชาญยุทธ-นางจุฑาทิพย์ อยู่อภิบาลรักษ์
๗๗๕ นายคณาสิทธิ์ มหึมา
๗๗๖ นางบาลใจ อินอ่อน
๗๗๗ นายภาณุพงศ์ สืบศิริ
๗๗๘ นางพรศิริ บุญโพธิ์แก้ว
๗๗๙ นางจันทิมา ศรลัมพ์
๗๘๐ นางสาวอภิชญา อยู่อภิบาลรักษ์
๗๘๑ นายชานนท์ อยู่อภิบาลรักษ์
๗๘๒ นางสาวเยาวลักษณ์ วงษ์คำ
๗๘๓ นางบัญญัติ วงษ์คำ
๗๘๔ นางสาวสุนิสา ท้วมใจหาญ
๗๘๕ นางสาวเกยูร ช่ออัญชัญ
๗๘๖ นางสาวรุ่งกานต์ เต็งเจริญ
๗๘๗ นายศรินทร์ วันยะ
๗๘๘ นายอาทิตย์พงษ์ พันธุ์ฤทธิ์
๗๘๙ นางสาวเกศริน อุตธรรมชัย
๗๙๐ นายชนะ จำปา
๗๙๑ นางสาวพุทธชาติ ศรีเดช
๗๙๒ นางสาวสุนิษา กุลชา
๗๙๓ นางสาวกัญญารัตน์ สังข์กลม
๗๙๔ นางสาวธนพร สุนทร
๗๙๕ นางสาวชุติกาญจน์ ไกรทอง
๗๙๖ นายอนุชา ยินยั่ง
๗๙๗ นายปรีชา ซื่อสัตย์
๗๙๘ นายธเนศ ตะวันพิสมัย
๗๙๙ นายสงบ พันประสงค์
๘๐๐ นายวัชสัณห์ ศรีเดช