หน้าที่ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘
ลำดับที่ ชื่อ
๔๑ นางสาวสมจิตร ยอดมนต์
๔๒ นางสาวกชพรรณ เกิดสว่าง
๔๓ นายจุลจรัสวงษ์ ปิยะมงคลบารมี
๔๔ นายฐิติพันธ์ วงศ์อินทร์
๔๕ นายสมโภช ศรีคำ
๔๖ นางสอิ้ง ศรีคำ
๔๗ นายสุนทร ประเจิดสกุล
๔๘ นายกิติศักดิ์ สกุลงาม
๔๙ เด็กชายพณเรศร์ คงไทย
๕๐ นางชุติมากานต์ คงไทย
๕๑ นางสาวนุจรีย์ สอนแก้ว
๕๒ นายวิวัฒน์ สอนแก้ว
๕๓ นายทนงค์ ทิพย์ภูนอก
๕๔ นางเฉลียว ทิพย์ภูนอก
๕๕ นางสาวรุ้งนภา เขียนภักดี
๕๖ นายมาก ศรีสำเนียง
๕๗ นายนทวุฒิ ทิพย์ภูนอก
๕๘ นางสาวแสงอำพร กรตุ้ม
๕๙ นางสาววรรณา วงษ์เจริญ
๖๐ นายรักษ์ชัย ธรรมประชากุล
๖๑ นางสาวนัชกร วิเชียรโชติ
๖๒ นางสาววิลาวัลย์ อิ่มมา
๖๓ ร้อยตำรวจโทจำรัส เทพสุยะ
๖๔ นางประไพ อิ่มมา และครอบตรัว
๖๕ นางชูจิตต์. เทพสุยะ
๖๖ นางสาวชุลิตา เทพสุยะ
๖๗ นางสาวชุตินาถ เทพสุยะ
๖๘ นายขจร วินิจสร
๖๙ นายรุ่งเพ็ชร ปานขำ และครอบครัว
๗๐ นายสมหมาย ภมร
๗๑ นายวีระ นาคบุตร และครอบครัว
๗๒ รุ่งรัตน์ อินทร์อ่อน
๗๓ นายวิเชียร ขุนพิลึก
๗๔ ภฤทธ์ วิสาชัย
๗๕ นางพรฟ้า ดุรงคเวโรจน์
๗๖ นายชัยญะสิทธิ์. เกตุสน
๗๗ นางสำเนียง ศิริบุตร
๗๘ นางสาวอรทัย ดอนคำใจ
๗๙ นายสนาม แย้มพุด
๘๐ นายสมเกียรติ ศิริบุตร