หน้าที่ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘
ลำดับที่ ชื่อ
๖๘๑ นางสาวกนกวรรณ ศิริโภคา
๖๘๒ นางนวพรรษ ฟักนาค
๖๘๓ นายเจษฏากร ฟักนาค
๖๘๔ นายภัทรวรรธน์ ฟักนาค
๖๘๕ นายจำลอง ฟักนาค
๖๘๖ นางสาวพรพรรณ ใจคะจัด และครอบครัว
๖๘๗ นางจำเนียร ชีวะไทย
๖๘๘ นายประชุม ชีวะไทย
๖๘๙ นายประเสริฐ บุญเรือง
๖๙๐ นางสมัย บุยเรือง
๖๙๑ นายนพดล ชีวะไทย
๖๙๒ นายฉัตรพล ชีวะไทย
๖๙๓ นางมานิตย์ พินารอด
๖๙๔ นางสิริมา แก้วศิริ
๖๙๕ นางสุดใจ แจ่มมณี
๖๙๖ นายสมเจตต์ แจ่มมณี
๖๙๗ พลสรร เกียรติกมลเลิศ
๖๙๘ นางสาวลาวรรณ์ มานิตย์
๖๙๙ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งแต้
๗๐๐ นายพิศาล คำวงษา
๗๐๑ นางสาวศศิธร อาจหาญ
๗๐๒ นางรัตนา นันทา รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังหามแห
๗๐๓ นายกระจ่าง เชื้ออภัย
๗๐๔ นางทัศนีย์ วงศ์ทวีสุขเจริญ
๗๐๕ นางกาญจนาณัฎฐ์ กันตา
๗๐๖ นางสาวรัชฎาพร คะเชนทร
๗๐๗ นายธรรมปพน วงศ์ทวีสุขเจริญ
๗๐๘ นายธำรงค์ วงศ์ทวีสุขเจริญ
๗๐๙ ดาบตำรวจธัมมาภัสสร์ กันตา
๗๑๐ เด็กหญิงทิพยาภัสสร์ กันตา
๗๑๑ เด็กชายณัฐนนทภัทร์ กันตา
๗๑๒ นางสุมล อุฬารรักษ์
๗๑๓ นางแฉล้ม ชูสำโรง
๗๑๔ นายอ้อน ชูสำโรง
๗๑๕ นายธรากร กล้ากสิการ
๗๑๖ ครูวันชัย-ครูจำเนียร-น.ส.ณิชกานต์ โมกขศักดิ์
๗๑๗ นางกัญญาณัฐ ทาทิพย์
๗๑๘ ผู้บริหาร พนักงานครู บุคลากรสนับสนุนการสอน ผู้ปกครองและนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองกำแพงเพช
๗๑๙ นางสาวบุญเยื้อง สุขศิริ
๗๒๐ นางสาวสะใบพร รัตถา