หน้าที่ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘
ลำดับที่ ชื่อ
๖๔๑ นางแสงระวี พรหมมา
๖๔๒ ครูที่ปรึกษา และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓. โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง
๖๔๓ นางสาวพรทิพย์ ไวยหงษ์
๖๔๔ นางสาวรัฏษากร โพธิบัลลังก์
๖๔๕ นางนงลักษ์ ใจหลัก
๖๔๖ นางวาสนา ยอดสุวรรณ
๖๔๗ นางสาวพรพรรณ บุญโท
๖๔๘ นางสาวศิริลักษ์ พรหมมา
๖๔๙ นางสาวนริสรา เรียนรู้
๖๕๐ นายพีรวชญ์. วิจิตรพัชราภรณ์
๖๕๑ นางปาริชาติ เพ็ชรแก่น
๖๕๒ นางรัตติยา วรศักดิืวุฒิพงษ์
๖๕๓ เด็กหญิงศุธาสินี ศรีไสไพร โรงเรียนบ้านวังน้ำ
๖๕๔ เด็กหญิงสุลลิดา สิงห์รอ
๖๕๕ เด็กหญิงกัญญาวีร์ สุพัฒน์
๖๕๖ เด็กชายสุภัทรชัย ผิวละออ
๖๕๗ เด็กหญิงฤทธิติญา ประจิคะ
๖๕๘ นางสาวสิริจิตร ชาญเชี่ยว
๖๕๙ นางพรทิพย์ บุญน่วม
๖๖๐ นายวินัย บุญน่วม
๖๖๑ เด็กหญิงอภิญญา บุญน่วม
๖๖๒ นางสาวอุไรวัลย์ โคตรเสนา
๖๖๓ นางสาวชญานิศ พิมพ์ทอง
๖๖๔ นางสาวสุธาสินี จูด้วง
๖๖๕ นางจุฑารัตน์ กาวกาย
๖๖๖ นางสาวณัฐปภัสร์ ปรัชธันยพร
๖๖๗ นางกรณิการ์ กล่อมเสียง
๖๖๘ นางสาวสุปราณี แก่นแก้ว
๖๖๙ นางสาวปนัดดา ขุนสุริยะ
๖๗๐ นางสาวศุฐาสิณี ฐานอัคร์รัฐ
๖๗๑ นายสมนึก อุดธง
๖๗๒ นายพงษ์ศานติ์ เย็นอ่อน
๖๗๓ นางบุญธรรม โพธิ์ทอง
๖๗๔ นางเบญจวรรณ เย็นอ่อน
๖๗๕ นางเฉลย เย็นอ่อน
๖๗๖ นางทองดี ใยสวรรค์
๖๗๗ นายนเรศ น้อยพงษ์
๖๗๘ นายประพันธ์ โคตรเสนา
๖๗๙ นางล้วน โคตรเสนา
๖๘๐ นายฐนัตถ์ พันธุ์มี