หน้าที่ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘
ลำดับที่ ชื่อ
๕๒๑ นายสุรินทอน บ่อถ้ำ
๕๒๒ นายธงชัย เลิศหงิม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังแขม "สว่างชัยวงษ์"
๕๒๓ นางอรทัย ยศนันท์
๕๒๔ นางจันทรา นาควังไทร
๕๒๕ นายรณชต โชคศรี
๕๒๖ นางเทวี นาควังไทร
๕๒๗ นายบุญลือ จุ่นทอง
๕๒๘ นายจำนงค์ ต่ายเทศ
๕๒๙ นางวัฒนารัตน์ ไรเกษ
๕๓๐ นายเชาวิทย์ ไรเกษ
๕๓๑ นางวงเดือน ร่มโพธิ์
๕๓๒ นายรังสรรค์ แสงแก้ว
๕๓๓ นายสุริยา ร่มโพธิ์
๕๓๔ นางสาวมัทธณา ศิลาเงิน
๕๓๕ นายณัฐชนน ร่มโพธิ์
๕๓๖ นางสาวนพรรณพ ศรีสวัสดิ์
๕๓๗ นางสาวนิตยา ศรีสวัสดิ์
๕๓๘ เด็กหญิงชุติกาญจน์ ศรีสวัสด์
๕๓๙ เด็กหญิงทิพยรัตน์ ศรีสวัสดิ์
๕๔๐ นางสาวขนิษฐา ศรีสวัสดิ์
๕๔๑ นายพงศธร สังพาลี
๕๔๒ นางคนึง พุ่มฉัตร
๕๔๓ นางสาวนนทกาล รูปเอี่ยม
๕๔๔ เด็กหญิงรัชชานนท์ ผดุงทศ
๕๔๕ นายเนียม รูปเอี่ยม
๕๔๖ นางอำไพ รูปเอี่ยม
๕๔๗ นายนภสินธุ์ เจริญเชื่อมสกุล
๕๔๘ นางสาวมาลี คล่องธัญกรณ์
๕๔๙ นายคมสันต์ กลิ่นทรง
๕๕๐ นายยศวัจน์ ธนาเกียรติวิบูล
๕๕๑ นายสุวิทย์ พุ่มฉัตร
๕๕๒ นางอารมณ์ พุ่มฉัตร
๕๕๓ นางฐิติกานต์ วังนาค
๕๕๔ นางสาววิริยา แสงมณี
๕๕๕ นางสาวศริญญา ศรเพ็ชร
๕๕๖ นายชัยรัตน์ ทองทิน
๕๕๗ นางกนกทิพย์ กันเกษร
๕๕๘ นางศิรินันท์ ตลอดภพ
๕๕๙ นายมงคล สุสดี
๕๖๐ นางสาวชาริณี พงษกัด