หน้าที่ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘
ลำดับที่ ชื่อ
๔๘๑ นายอนุชา นามวงษา และครอบครัว
๔๘๒ นางสาวนันทกานต์ พัดเจริญ
๔๘๓ นางวยุเรศ บุญญาชัย
๔๘๔ นายตรีภพ ฐาปนพัฒนกุล
๔๘๕ นางสาวนรีกานต์ ยอดสมใจ
๔๘๖ เด็กชายณณนวัตม์ จำเริญ
๔๘๗ นายวสันต์ จำเริญ
๔๘๘ นายชุมพร บูชาบุญ
๔๘๙ นายวัชรากรณ์ วิเศษแก้ว
๔๙๐ นายประสิทธิ์ ศรีทองหลาง
๔๙๑ นางรุ่งราตรี งามสมัย
๔๙๒ นายวีรยุทธ ศรีแก้ว
๔๙๓ นายธนพัฒน์ นามสุโพธิ์
๔๙๔ นายไชยา รุ่งเรือง
๔๙๕ นายดำรงค์ศักดิ์ จินดา
๔๙๖ นายสมศักดิ์ จินดา
๔๙๗ นายสมศักดิ์ สนัยยัง
๔๙๘ นายธีรพงษ์ สังวาลปล้อง
๔๙๙ นายมนัส พัดเจริญ
๕๐๐ นางปรานอม พัดเจริญ
๕๐๑ เด็กชายจิรนนท์ พัดเจริญ
๕๐๒ KYAW BI
๕๐๓ นายนพดล พัดเจริญ
๕๐๔ นายนัทธพงศ์ พัดเจริญ
๕๐๕ นายนพรัตน์ พัดเจริญ
๕๐๖ นางสาวปิ่นลักษณ์ อยู่สุ่ม และครอบครัว
๕๐๗ นายประวีร์ ศรีระวัตรและนางสาวมยุรี แผ่นแก้ว
๕๐๘ นางน้ำผึ้ง อยู่สุ่ม
๕๐๙ เด็กหญิงภัควลัญชญ์ อยู่สุ่ม
๕๑๐ นายประเสริฐ แผ่นแก้วและนางทองทิพย์ แผ่นแก้ว
๕๑๑ นายไพรัช พันธุ
๕๑๒ นายเฉลิม พันธุ
๕๑๓ นางถนอม พันธุ
๕๑๔ นางพยงค์ ฉิมสุพร
๕๑๕ นางสาวจุพามาศ ฉิมสุพร
๕๑๖ นางจำเรียง มีเสือทอง และครอบครัว
๕๑๗ นางสาวจุฑามาศ ฉิมสุพร
๕๑๘ นายอดิศักดิ์ ฉิมสุพร
๕๑๙ นายเกรียงศักดิ์ บุรีวงศ์
๕๒๐ นางพรพิมล บ่อถ้ำ