หน้าที่ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘
ลำดับที่ ชื่อ
๔๔๑ นางสาวไพรินทร์ สว่างพร้อม
๔๔๒ นางสาวอัญชลี เครือลาว
๔๔๓ นางสาวสมลักษณ์ อ่อนกล้า
๔๔๔ นายรุ่งเรือง วงษ์เบ้า
๔๔๕ นายปรีชา กลัดภิบาล
๔๔๖ นางอุไร เกตุแก้ว
๔๔๗ นางสาวอังคณา ขาวโต
๔๔๘ นายเจษฎา ดีนุช
๔๔๙ เด็กหญิงกุญช์ณิชา ดีนุช
๔๕๐ นายอัครเดช เกษวิทย์
๔๕๑ นายวิสวัส จิตอารีย์
๔๕๒ นายปรีดา บุญมา
๔๕๓ นางสาวสุภา ชีวสิทธิยานนท์ พร้อมครอบครัว
๔๕๔ นางสาววรัญรดา กุมรีจิตร
๔๕๕ นายวุฒิทวีรัฐ บุญมูล
๔๕๖ นางบัวลอย กุมรีจิตร
๔๕๗ นายสุทิน กุมรีจิตร
๔๕๘ นายไพรทูลย์ กุมรีจิตร
๔๕๙ นางสุรางค์ ชูเกียรติตกูล
๔๖๐ นางสาวอภิญญา ถาวร
๔๖๑ นายเฉลียว ถาวร
๔๖๒ นางบรรเจิด ถาวร
๔๖๓ นางสาวสุรินทร์ ถาวร
๔๖๔ นายจิระพงษ์ เทียนแขก
๔๖๕ นายมานะ บัวผัน
๔๖๖ นายอัมฤทธิ์ สุทธะแสน
๔๖๗ นางสาวนฤมล วลีฤทธิ์
๔๖๘ นางแป้นล่ำ นาคกุญชร
๔๖๙ นางจารุรินทร์ ฝั้นแก้ว
๔๗๐ นายศรีไพร ฝั้นแก้ว
๔๗๑ นายมานะ น้อยดี
๔๗๒ นางนิตยา น้อยดี
๔๗๓ นายสัมพันธ์ อภัยราช
๔๗๔ นายวิชาญ โพธิ์ทอง
๔๗๕ นายสมจิตร จันทรพัก
๔๗๖ สามเณรมงคลชัย โพธิ์ทอง
๔๗๗ นางรัตนา โพธิ์ทอง
๔๗๘ นางกรรณิกา เจริญศร
๔๗๙ นายมนัส พูลเขตนคร
๔๘๐ นางสาวจินดารัตน์ แก้วประสิทธิ์