หน้าที่ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘
ลำดับที่ ชื่อ
๓๖๑ นายเจริญ บรรดาศักดิ์
๓๖๒ นางเพ็ญศรี บรรดาศักดิ์
๓๖๓ นายจารึก บรรดาศักดิ์
๓๖๔ นายจตุพล บรรดาศักดิ์
๓๖๕ นายจรัล บรรดาศักดิ์
๓๖๖ นางสำอาง บรรดาศักดิ์
๓๖๗ นายจริน บรรดาศักดิ์
๓๖๘ นายทรงฉัตร บรรดาศักดิ์
๓๖๙ นางอมรรัตน์ บรรดาศักดิ์
๓๗๐ นายจิรายุ บรรดาศักดิ์
๓๗๑ นางอพิญญา ชุ่มแจ่ม
๓๗๒ นางสาวสุภาลักษณ์ ชุ่มแจ่ม
๓๗๓ นายถาวร ศิริชัย
๓๗๔ นายชวนากร ศิริชัย
๓๗๕ นางบุนยารัศม์ ศิริชัย
๓๗๖ นางสาวอารียา เสนานุช
๓๗๗ นายทรงชัย พ่วงสุวรรณ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกำแพงเพชร
๓๗๘ นายปิยฉัตร เสนานุช
๓๗๙ นางสาวอำภา เสนานุช
๓๘๐ นางจรินทร์ สนจุ้ย
๓๘๑ นางจริทร์ สนจุ้ย
๓๘๒ นายบุรี คำเพ็ญ
๓๘๓ นางสาวรัชฎาภรณ์ ยาหอม
๓๘๔ นายวิรุณ จูมจัตุรัส
๓๘๕ นางสุรัสวดี คำเพ็ญ
๓๘๖ นางประเสริฐ ยาหอม
๓๘๗ นายประสูติชัย ยาหอม
๓๘๘ นางสาวมลิวัลย์ ยาหอม
๓๘๙ นายอนาวิน ยาหอม
๓๙๐ นายอดิเทพ ยาหอม
๓๙๑ เด็กหญิงอภาภรณ์ ยาหอม
๓๙๒ นางสาวรัตน์ติกาญจน์ ยะสาร
๓๙๓ เด็กหญิงณัฐพิมล ยะสาร
๓๙๔ นางสาวนิสา เจนจบ
๓๙๕ นายสมพงษ์ หงษ์ร่อน
๓๙๖ นางบุญมี เจนจบ
๓๙๗ นางไพศาล เจนจบ
๓๙๘ นายไพศาล เจนจบ
๓๙๙ เด็กชายพุฒิภัทร หงษ์ร่อน
๔๐๐ เด็กชายพุฒิพงศ์ หงษ์ร่อน