หน้าที่ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘
ลำดับที่ ชื่อ
นายทวีศักดิ์ เกษวิทย์
นางสาวอังคณา เกษวิทย์
นายชัยวุฒิ แซ่กือ และครอบครัว
นายจำนง อินทพงษ์
นายพงษ์เทพ อุปพันธ์วงษ์ และครอบครัว
นางสาวปรานอม นาแก้ว และครอบครัว
นายชาตรี ดวงไพศาล
นายสกุลเพชร พิกุลประเสริฐ และครอบครัว
นายชินกร เกตุทิม
๑๐ นางอำพร เกตุทิม
๑๑ เด็กชายธนกฤต เกตุทิม
๑๒ เด็กชายปภังกร เกตุทิม
๑๓ นางสาวอัจจิรา จุ้ยดอนกลอย
๑๔ นายคณิศร ทองรักษ์
๑๕ นายสารี่ ทองรักษ์
๑๖ นางฉวีวรรณ ทองรักษ์
๑๗ นางชนัสถ์นัน ทองรักษ์
๑๘ เด็กหญิงปิยธิดา ทองรักษ์
๑๙ นายทวียศ เกษวิทย์
๒๐ นางสาวพวงเพชร วงเวียน
๒๑ นางสาวนาตยา ฉวีจันทร์
๒๒ นางสาวมนัสนันท์ ภมร
๒๓ นางทองสอด ภมร
๒๔ นายมนตรี ภมร
๒๕ นายธนเทพ ภมร
๒๖ นายวสันต์ ภมร
๒๗ นายเอกภพ บุญยะกา
๒๘ นางสุวรรณ ลวดลาย
๒๙ นายนุกูลกิจ ลวดลาย
๓๐ นายพิริยะ ลวดลาย
๓๑ นายภูมิพัชร บุญยะกา
๓๒ นางสาวปัทมาพร ธรรมสมบัติ
๓๓ นางแพรวพโยม กมุทชาติ
๓๔ นางกันญา พยัคน้อย
๓๕ นายประพนธ์ พยัคน้อย
๓๖ เด็กชายกิตติธัช กมุทชาติ
๓๗ นางชะอ้อน เกิดโต
๓๘ นายสนั่น ยอดมนต์
๓๙ นางณัฐพร เกตุมี
๔๐ นางสาวธนาพร เกตุมี