โครงการในพื้นที่ฯ

โครงการพัฒนาลุมน้ำคลองสวนหมาก
โครงการพัฒนาลุ่มน้ำคลองขลุง
.... (ทรบ.คลองลานตอนล่าง)
โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่
โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโป่งค่าง
โครงการอ่างเก็บน้ำคลองแขยงตอนล่าง
โครงการอ่างเก็บน้ำคลองมดแดง
โครงการอ่างเก็บน้ำคลองลานพัฒนา
โครงการอ่างเก็บน้ำคลองคะยุค
โครงการก่อสร้างฝายทดน้ำห้วยอุ่น
.... พร้อมระบบประปา บ้านป่าคา
โครงการหมู่บ้านป่าสักรักน้ำตาม
.... พระราชดำริ บ้านใหม่พัฒนา

 โครงการฯสำคัญ
โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่
โครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงป่าคา
 
ประมวลภาพโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกำแพงเพชร
โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่

โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชดำริ จังหวัดกำแพงเพชร
(โครงการขยายผลโครงการหลวงคลองลาน)
ดูรายละเอียดคลิ๊ก

สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงป่าคา
โครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านป่าคา จังหวัดกำแพงเพชร
รายละเอียดคลิ๊ก
 
 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
- พิกุลทอง จ.นราธิวาส
- ภูพาน จ.สกลนคร
- ห้วยทราย จ.เพชรบุรี
- ห้วยฮ่องไคร้ จ.เชียงใหม่
- อ่าวคุ้งกระเบน จ.จันทบุรี
- เขาหินซ้อน จ.ฉะเชิงเทรา
 ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
- กรมการข้าว
- กรมการพัฒนาชุมชน
- กรมชลประทาน
- กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
- กรมประมง
- กรมปศุสัตว์
- กรมพัฒนาที่ดิน
- กรมส่งเสริมการเกษตร
- กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
.. และพันธุ์พืช
- จังหวัดกำแพงเพชร
หน่วยงานในจังหวัดกำแพงเพชร

- สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
- สนง.เกษตรจังหวัด
- สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
- สนง.สหกรณ์จังหวัด
- สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
- สนง.ประมงจังหวัด
- ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
- สนง.พัฒนาสังคม
- อุทยานแห่งชาติคลองลาน
- กศน.

โครงการพระราชดำริ
- มูลนิธิ พอ.สว.
- มูลนิธิชัยพัฒนา
- มูลนิธิโครงการหลวง

- มูลนิธิปิดทองหลังพระ
         
   
จัดทำโดย
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร
ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร : 055-705007 โทรสาร : 055-705099
Email : kamphaengphet@moi.go.th
หรือ webmasterkamphaengphet@hotmail.com