การดำเนินการเรื่องร้องเรียนภายในสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร
(เรื่องร้องเรียนทั่วไป และ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง)
 


เอกสาร
ประกาศจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน download
ประกาศเรื่องการจัดทำคู่มือเรื่องร้องเรียน download
คู่มือดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน download
แผนผังเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้องเรียน download
 
รายงานผลทุกวันรที่ ๕ ของเดือน
รายงานผลการรับเรื่องร้องเรียน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙ download
รายงานผลการรับเรื่องร้องเรียน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙ download
รายงานผลการรับเรื่องร้องเรียน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙ download
รายงานผลการรับเรื่องร้องเรียน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๐ download
รายงานผลการรับเรื่องร้องเรียน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ download
รายงานผลการรับเรื่องร้องเรียน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๐ download
 
รายงานผล รายไตรมาส
ไตรมาสที่ ๑( ตุลาคม- ธันวาคม ๒๕๕๙) download
ไตรมาสที่ ๒( มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๐) download
 


สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร
ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ถนนกำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055-705005, โทรสาร 055-705099