แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์

มากที่สุด 3.33 %
มาก 1.67 %
ปานกลาง 2.5 %
ควรปรับปรุง 0.83 %
ไม่พึงพอใจ 0.83 %

จำนวนผู้โหวตทั้งหมด 120 คน