ขั้นตอนการดำเนินการ
โครงการที่อยู่ระหว่างการพิจารณา

โครงการทั้งหมด

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
เกณฑ์ราคากลางกระทรวง ICT 2559
 
 
 
การเขียนโครงการ
ตัวอย่างการเขียนโครงการ
ตารางเปรียบเทียบกรณีเข้าเกณฑ์
ตารางเปรียบเทียบกรณีไม่เข้าเกณฑ์
แบบสรุปโครงการ
 
การพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ หน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย
ปี 2560
  ครั้งที่ 1/2560 จำนวน 21 โครงการ
     

ปี 2559
- ครั้งที่ 6 จำนวน 32 โครงการ
- ครั้งที่ 5 จำนวน 6 โครงการ
- ครั้งที่ 4 จำนวน 34 โครงการ
- ครั้งที่ 3 จำนวน 18 โครงการ
- ครั้งที่ 2 จำนวน 25 โครงการ
- ครั้งที่ 1 จำนวน 102 โครงการ

ปี 2558
- ครั้งที่ 4 จำนวน 28 โครงการ
- ครั้งที่ 3 จำนวน 58 โครงการ
- ครั้งที่ 2 จำนวน 38 โครงการ
- ครั้งที่ 1 จำนวน 76 โครงการ


*หมายเหตุ : หน่วยงานจะต้องส่งโครงการฯ ภายในเดือนแรกของแต่ละไตรมาส
หากส่งช้ากว่ากำหนดจะถูกนำไปพิจารณาในไตรมาสถัดไป
Email : kpp016@hotmail.com

สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ถนนกำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055-705007 , 16026(มท.) , 16006(มท.) โทรสาร 055-705099