คู่มือ AEC

คู่มือ AEC จากภาครัฐ

- ถนนสู่ AEC เพื่อ SMEs ไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไท
- การใช้สิทธิพิเศษทางการค้าสินค้า SME กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
- คู่มือการลงุทนใน CLMV (Thai Garment Manufacturers Association)
- ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ฉบับเกษตรกร) กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
- ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ฉบับประชาชน) กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
- ถาม-ตอบ รอบรู้ AEC 360 ° กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
- AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
- ฉันและเธอ เราคืออาเซียน (การ์ตูน) กรมประชาสัมพันธ
- กฎบัตรอาเชียน Asean Summit
- การสร้าง AEC สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
- ประเทศไทยกับอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์
- AEC Fact Book (ยุทธศาสตร์ AEC)กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
- Sensitive List (รายการสินค้าอ่อนไหว เวอร์ชั่นภาษาไทย)ASEAN Website

คู่มือการค้าการลงทุนในประเทศต่างๆในอาเซียนทั้ง 8 ประเทศ จากกรมส่งเสริมการส่งออก

- คู่มือการค้าการลงทุนประเทศพม่า
- คู่มือการค้าการลงทุนประเทศกัมพูชา
- คู่มือการค้าการลงทุนประเทศอินโดนีเซีย
- คู่มือการค้าการลงทุนประเทศลาว
- คู่มือการค้าการลงทุนประเทศมาเลเซีย
- คู่มือการค้าการลงทุนประเทศฟิลิปปินส์
- คู่มือการค้าการลงทุนประเทศสิงคโปร
- คู่มือการค้าการลงทุนประเทศเวียดนาม

* คู่มือการค้าการลงทุนประเทศอินเดีย

ที่มา : http://www.thai-aec.com