AEC จังหวัดกำแพงเพชร

-แผนการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจังหวัดกำแพงเพชร < Download >
-คำสั่งจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานรับผิดชอบกรอบความร่วมมือ 3 เสาหลัก และแต่งตั้งคณะทำงานประจำศูนย์ข้อมูล (ASEAN Information Center) เพื่อการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จังหวัดกำแพงเพชร < Download >

การเมืองและความมั่นคง

เศรษฐกิจ

สังคมและวัฒนธรรม