รายชื่ออำเภอที่เข้าร่วมโครงการ
โปรแกรมรายรับ-รายจ่าย ครัวเรือน

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
- สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) โครงการ ABC
http://abc.trf.or.th/
- เครือข่ายนักวิจัยบัญชีครัวเรือน (Facebook)
https://www.facebook.com/pk.fever.9
- ABCD Network Thailand (Facebook)
http://www.facebook.com/pages/ABCD-Network-Thailand/285107861594446?ref=stream
สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ถนนกำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055-705007 , 16026(มท.) , 16006(มท.) โทรสาร 055-705099